Endokrynol. Ped. 11/2012;1(38):61-70
DOI: 10.18544/EP-01.11.01.1373PDF

Ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego u dzieci w wieku 1–7 lat z otyłością prostą

1Beata Pyrżak, 2Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, 1Anna Majcher, 1Danuta Janczarska

1Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Słowa kluczowe: otyłość, zespół metaboliczny, okres wczesnodziecięcy

Streszczenie

Wstęp. Otyłość we wczesnym dzieciństwie prowadzi do występowania otyłości w wieku późniejszym i powikłań z nią związanych, w tym zespołu metabolicznego (MetS). Według kryteriów IDF zespół metaboliczny nie może być zdiagnozowany w najmłodszej grupie dzieci do 10 roku życia, ale konieczna jest obserwacja w grupach ryzyka. Cel pracy. Analiza parametrów nadwagi i otyłości oraz czynników ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego w grupie dzieci w wieku 1–7 lat. Materiał i metody. Badaniami objęto 80 (35 chłopców i 45 dziewcząt) otyłych dzieci w wieku 1–7 lat. Wykonano pomiary: wysokości, masy ciała, obwodu talii, bioder, wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźniki talia/biodra (WHR) i obwód talii/wysokość ciała (WHtR), procentową zawartość tłuszczu. BMI wystandaryzowano według średniej (x) i odchylenia standardowego (SD) – SDS BMI. Za nadwagę przyjęto BMI < 2 SDS, za otyłość Io BMI ≥ 2 SDS, za otyłość IIo BMI ≥ 3 SDS, za otyłość brzuszną WHtR > 0,5. U 75% dzieci oceniono glikemię, insulinemię i stężenie cholesterolu całkowitego (TC), triglicerydów (TG), lipoprotein HDL i LDL cholesterolu (HDL-Ch, LDL-Ch). Zmierzono ciśnienie tętnicze krwi. Wyniki. Średni BMI w grupie badanej wyniósł 25,58 ± 3,76 kg/m2, SDS BMI + 4,20 ± 2,41. U 92,5% dzieci stwierdzono otyłość, a sześcioro miało nadwagę. U wszystkich dzieci WHtR był ≥ 0,5. Stwierdzono nadmierny udział tkanki tłuszczowej w ciele w całej badanej grupie. U żadnego dziecka nie stwierdzono nieprawidłowej glikemii na czczo, średnia insulinemia: 11,6 ± 6,7 μIU/ml. U 33,4% dzieci stwierdzono stężenie HDL-Ch poniżej 40 mg/dl, u 19,5% TG > 150 mg/dl. U żadnego pacjenta nie stwierdzono podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (RR). Wnioski. W otyłości wczesnodziecięcej i okresu przedpokwitaniowego występują składowe zespołu metabolicznego, podobnie jak u dzieci starszych i u osób dorosłych z otyłością. Konieczne wydają się obserwacja i interwencja już w wieku poniemowlęcym


Wstęp
Częstość występowania otyłości we wczesnym dzieciństwie na całym świecie rośnie w szybkim tempie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) otyłych jest 22 mln dzieci poniżej piątego roku życia [1]. Uważa się, że znaczna część dzieci z nadmiarem masy ciała pozostanie otyłymi w wieku dorosłym. Podobnie jak u dorosłych, otyłość u dzieci jest główną przyczyną m.in. insulinooporności, zaburzeń gospodarki lipidowej i nadciśnienia tętniczego (RR), prowadzących do rozwoju zespołu metabolicznego (MetS) [2–4]. Mimo istnienia szeregu definicji i kryteriów MetS u dorosłych (WHO, NCEP – National Cholesterol Education Program, ATP III – Adult Treatment Panel III, IDF – International Diabetes Federation) nie opracowano dotychczas jednolitych wytycznych jego rozpoznania w populacji dziecięcej. Dlatego też istnieje wiele rozbieżności w ocenie częstości jego występowania u dzieci. Posługując się wytycznymi dla dorosłych, w badaniach NHANES III (National Health And Nutrition Examination Survey III) częstość występowania MetS u amerykańskich dzieci z nadmiarem masy ciała w wieku 10–14 lat wynosiła 4,3% [5]. W badaniach europejskich zespół metaboliczny stwierdza się u 4% dzieci fińskich w wieku 6–18 lat [6] oraz u 8,9% otyłych Węgrów w wieku 8–18 lat [7]. W Polsce w nielicznych badaniach z zastosowaniem różnych kryteriów rozpoznania częstość MetS stwierdzana jest u 14–20% dzieci w różnych grupach wiekowych [8, 9].
W wielu pracach proponuje się różne czynniki i punkty odcięcia rozpoznania MetS również w populacji wieku rozwojowego [5, 10–12]. Kryteria IDF (2007) nie uwzględniają dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak do­statecznej ilości badań w tej grupie wiekowej. Sugeruje się, że wśród dzieci poniżej 10 roku życia (r.ż.) zespół metaboliczny nie powinien być rozpozna­wany. Zaleca się jednak prowadzenie obserwacji poszczególnych składowych MetS, jeśli istnieją rodzinne czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych [13]. Pomimo istniejących kontrowersji co do celowości oznaczania poszczególnych parametrów zespołu metabolicznego u małych dzieci Zespół Ekspertów Narodowego Edukacyjnego Programu Cholesterolowego dla Dzieci i Młodzieży (NCEP-Peds, National Cholesterol Education Program-Peds) oraz Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP, American Academy of Pediatrics) zalecają wykonywanie selektywnego skriningu już u dzieci poniżej 2 r.ż., należących do rodzin z grupy ryzyka (zawał, choroba naczyń wieńcowych lub obwodowych, nagły zgon, stężenie cholesterolu > 240 mg/dl lub inne poważne czynniki: otyłość, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, niska aktywność fizyczna, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze u rodziców lub dziadków przed 55 r.ż.). Coraz częściej uważa się również, że już u dzieci poniżej pięciu lat należy systematycznie kontrolować ciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu we krwi [14, 15].

Cel pracy
Analiza parametrów antropometrycznych oraz czynników ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego w grupie dzieci w wieku 1–7 lat z otyłością prostą.

Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 80 dzieci (35 chłopców i 45 dziewcząt) w wieku 1–7 lat (średnia wieku kalendarzowego: 4,87 ± 1,63 lat) z otyłością prostą – pacjentów Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. U każdego pacjenta wykonano pomiary antropometryczne: wysokości i masy ciała, obwodu talii oraz bioder (według zaleceń WHO). Wyliczono procentową zawartość tłuszczu całkowitego w ciele metodą impedancji bioelektrycznej (BIA, Bioimpedance Analysys) oraz poprzez ocenę grubości dwóch fałdów skórno-tłuszczowych (na podstawie równania Slaughter) [16]. Opierając się na uzyskanych danych obliczono wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index). Uzyskane wartości odniesiono do siatek centylowych IMiDz (2001) i WHO (2007) [17, 18]. Wartości masy i wysokości ciała oraz wskaźnik BMI wystandaryzowano według średniej i odchylenia standardowego (SD) dla populacji dzieci warszawskich, uzyskując dane znormalizowane
(w SDS) [17]. Za nadwagę przyjęto < 2,0 SDS, za otyłość Io BMI ≥ 2 SDS, za otyłość IIo BMI ≥ 3 SDS. U dzieci, których wartość znormalizowana dla wysokość ciała przekraczała + 1, zastosowano kryterium wieku wzrostowego. Wyliczono także wskaźniki dystrybucji tkanki tłuszczowej:
obwód talii / wysokość ciała (WHtR, Waist to Height Ratio) oraz obwód talii / obwód bioder (WHR, Waist- Hip Ratio). Za otyłość brzuszną uznano WHtR > 0,5. Pomiary masy i wysokości ciała wykonano również u rodziców większości dzieci.
U 56 dzieci włączonych do grupy badanej wykonano badania biochemiczne krwi. Oceniono gospodarki węglowodanową, poprzez pomiar glikemii i insulinemii na czczo, oraz lipidową (stężenie cholesterolu całkowitego – TC; lipoprotein HDL – HDL-Ch i triglicerydów – TG) metodą radioimmunologiczną (RIA, Radioimmunoassay). Badania wykonano w przyklinicznym laboratorium biochemicznym z zastosowaniem standardowych procedur analitycznych w ramach typowej diagnostyki otyłego dziecka. U wszystkich pacjentów przeprowadzono analizę pomiarów ciśnienia tętniczego (RR). Uzyskane wartości interpretowano zgodnie z wytycznymi International Diabetes Federation (IDF, 2007) [13].
Dane analizowano z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2010 oraz pakietu Statistica 9,0. Za poziom istotności statystycznej przyjęto wartość wskaźnika p – Value < 0,05.

Wyniki
Średni wskaźnik masy ciała (Body Mass Index, BMI) w grupie badanej wynosił 25,58 ± 3,76 kg/m2, a SDS dla BMI +4,20 ± 2,41. U 92,5% dzieci stwierdzono otyłość, a u 6 pacjentów nadwagę. U 21 dzieci stwierdzono SDS BMI ≥ 2 (Io otyłości), a otyłość IIo (SDS BMI ≥ 3) u 53 pacjentów (65,4%). Aż u 16% dzieci BMI przekraczał + 6 SDS (ryc. 1).

Nie stwierdzono istotnych zależności między wskaźnikiem WHR a analizowanymi parametrami antropometrycznymi i biochemicznymi. U wszystkich dzieci wartości WHtR były ≥ 0,5. Stwierdzono wysoki procentowy udział tkanki tłuszczowej w ciele (30,61 ± 6,96%) w całej badanej grupie. U żadnego pacjenta nie stwierdzono nieprawidłowej glikemii na czczo (średnia 77,9 ± 9 mg/dl). Średnia insulinemia wynosiła 11,6 ± 6,7 μIU/ml. U czworga (13%) dzieci zaobserwowano wysokie (> 25 μIU/ml) stężenie insuliny na czczo. U 33,4% dzieci wartości lipoprotein HDL cholesterolu były poniżej 40 mg/dl. Stężenie triglicerydów powyżej wartości granicznych (150 mg/dl) charakteryzowało 19,5% dzieci. U żadnego pacjenta nie stwierdzono podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego. Większość rodziców (69%) wykazywała się wskaźnikiem masy ciała > 25 kg/m2. Wśród nich ponad połowa miała otyłość (BMI > 30 kg/m2) (tabela I).

Nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych w wartościach większości analizowanych parametrów między grupą dziewczynek i chłopców. Jedynie zawartość tkanki tłuszczowej była istotnie wyższa u chłopców (tabela II).

Stwierdzono dodatnią (r = 0,926) istotną statystycznie (p = 0,024) zależność między stężeniem insuliny i triglicerydów w osoczu krwi na czczo w całej badanej grupie (ryc. 2).

Masa ciała i BMI matki istotnie dodatnio wpływały na stopień otyłości u badanych dzieci (ryc. 3).

Omówienie
Częstość występowania zespołu metabolicznego rośnie wraz ze wzrostem częstości występowania otyłości. Choć wyniki badań Starka i wsp. [19] sugerują, że otyłość znacznego stopnia występująca we wczesnym dzieciństwie nie musi prowadzić do otyłości w wieku dorosłym, to autorzy przyznają, że zawsze jest ona czynnikiem obciążającym. Szacuje się, że 10–15% dzieci otyłych w 6. r.ż. ma nadwagę w wieku 26 lat. Inni badacze wskazują na silniejszy związek między otyłością dziecięcą a nadmiarem masy ciała u dorosłych. Stwierdzono, że większość otyłych niemowląt traci nadmiar tkanki tłuszczowej zwykle ok. 2. r.ż., gdy ich aktywność ruchowa jest większa, w kolejnych latach dochodzi jednak do ponownego przyrostu masy ciała (adiposity rebound) [20], a ryzyko otyłości w wieku dorosłym wzrasta tym bardziej, im wcześniej wystąpiło zjawisko adiposity rebound [21]. W badaniach Majcher i wsp. [22] wykazano, że 85% nastolatków z otyłością IIo miało nadwagę lub otyłość w wieku 6 lat, a częstość występowania nadmiernej masy ciała zwiększała się począwszy od pierwszego badania w wieku dwu lat. Autorzy kanadyjscy stwierdzili, że 68,2% dzieci z BMI w przedszkolu > 85c w klasie III miało wskaźnik masy ciała > 95c, a częstość występowania nadwagi w tym czasie wzrosła u nich z 9,9% do 15,2% [23]. W badaniu własnym otyłość stwierdzono u 92,5% dzieci, ponad połowa z nich wykazywała znaczny stopień otyłości (SDS BMI ≥ 3), a aż 13 pacjentów miało wskaźnik SDS BMI ≥ 6. W populacji pediatrycznej jawne klinicznie powikłania otyłości są rzadko spotykane. Przez wiele lat uważano, że problem wczesnej diagnostyki i leczenia, a nawet prewencji chorób cywilizacyjnych, w tym zespołu metabolicznego, nie dotyczy dzieci i młodzieży. Dopiero hipoteza wysunięta przez Bakera o perinatalnych uwarunkowaniach chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego pierwotnego zwróciła uwagę na to zagadnienie [9]. Obecnie powszechnie uznaje się, że schorzenia cywilizacyjne, w tym otyłość, nie tylko mają swój początek w dzieciństwie, ale są programowane w okresie perinatalnym. Z uwagi na to niezmiernie ważne wydaje się określenie czynników ryzyka powstawania otyłości we wczesnym dzieciństwie oraz monitorowanie parametrów zespołu metabolicznego.
W populacji wieku rozwojowego stosuje się różne kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego. Najnowsze wytyczne utworzone przez IDF (2007) sugerują, aby u dzieci poniżej 10 r.ż. nie rozpoznawać zespołu metabolicznego, jednak wskazuje się na konieczność obserwacji, jeśli istnieją rodzinne czynniki rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz według NCEP-Peds i AAP, otyłość, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, niska aktywność fizyczna, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze u rodziców lub dziadków, występujące przed 55 r.ż. [13–15]. Większość rodziców pacjentów włączonych do badania charakteryzował wskaźnik masy ciała > 25 kg/m2, a połowa z nich była otyła. Dodatkowo wykazano istotną pozytywną zależność między stopniem otyłości matki a występowaniem otyłości u dziecka. Może to sugerować, że dzieci otyłych rodziców znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia MetS w wieku późniejszym.
W wielu badaniach prowadzonych wśród dzieci wykazano wpływ nadmiaru wisceralnej tkanki tłuszczowej na rozwój zespołu metabolicznego [24–26]. W niniejszej pracy u wszystkich dzieci stwierdzono nadmiar tkanki tłuszczowej, a większość z nich charakteryzowało jej centralne rozmieszczenie (WHtR = 0,59 ± 0,05).
Przyczyną zespołu metabolicznego jest współistnienie predyspozycji czynników genetycznych i środowiskowych, które prowadzą do rozwoju insulinooporności, a w dalszej konsekwencji do wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej i nadciśnienia tętniczego. Wysokie stężenie insuliny i insulinooporność zależne są m.in. od nadmiernego spożycia tłuszczów i niskiej aktywności ruchowej [27]. Hiperinsulinemia kojarzona jest także zazwyczaj ze zwiększoną ilością obwodowo rozmieszczonej tkanki tłuszczowej, co często jest obserwowane u otyłych dzieci [28]. W badaniu własnym chłopcy cechowali się statystycznie istotnie większą zawartością tkanki tłuszczowej, mierzonej grubością fałdów skórno-tłuszczowych, przy jednoczesnym wyższym stężeniu insuliny na czczo, niż dziewczynki.
Niektóre badania retrospektywne wykazują zwiększoną częstość występowania zespołu metabolicznego u dorosłych, u których zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze i podwyższone stężenie insuliny na czczo występowały już w dzieciństwie [29, 30]. Na podstawie analizy uzyskanych wyników u 13% pacjentów zaobserwowano wysokie stężenie insuliny na czczo w warunkach normoglikemii, u 19% z nich stwierdzono hipertriglicerydemię.
Dodatkowo stężenie insuliny na czczo było dodatnio statystycznie istotnie zależne od stężenia triglicerydów. Sytuacja taka może dowodzić, że w badanej grupie dzieci z otyłością występowała wysoka sekrecja insuliny celem utrzymania normoglikemii, co przekładało się na narastanie zaburzeń lipidowych, w tym głównie stężenie TG.
Długofalowe badania wskazują na istotne znaczenie obniżonych wartości stężeń lipoprotein HDL cholesterolu jako czynnika prognostycznego rozwoju zespołu metabolicznego [31]. Wykazano, że wśród badanych dzieci z otyłością 33,4% miało obniżone stężenie HDL-Ch. Zaburzony profil lipidowy może pogłębiać się z wiekiem, a u osób dorosłych stężenie niekorzystnych jego składowych jest wprost proporcjonalne nie tylko do istniejącego nadmiaru masy ciała, ale także do wyjściowych wartości stężeń z okresu dzieciństwa [32]. Niestety brakuje długoterminowych badań oceniających ten problem u najmłodszych dzieci z otyłością, dlatego wydaje się, że nieprawidłowości w gospodarce lipidowej i węglowodanowej, szczególnie w tej grupie wiekowej, należy traktować jako istotny czynnik zagrożenia wystąpienia MetS w przyszłości.
W zespole metabolicznym obserwuje się występowanie nadciśnienia tętniczego. W badaniach The Bogalusa Heart Study stwierdzono, że u dzieci z otyłością nadciśnienie tętnicze skurczowe występuje 4,5, a rozkurczowe 2,4 razy częściej niż u ich szczupłych rówieśników [33]. W naszej pracy u żadnego pacjenta nie stwierdzono podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego. Jednakże hiperinsulinemia, którą stwierdzono niemal u ¼ badanych, może wpływać na rozwój nadciśnienia, m.in. poprzez zwiększenie retencji sodu przez nerki, zaburzenia transportu kationów przez błony komórkowe, stymulację układu współczulnego, układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz pobudzenie proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń [34].
W związku z tym konieczny wydaje się stały i systematyczny monitoring RR już od najmłodszych lat. W świetle licznych doniesień i publikacji dotyczących zespołu metabolicznego w populacji wieku rozwojowego nasuwa się potrzeba opracowania jasnych wytycznych i kryteriów diagnostycznych. Trudności w dojściu do konsensusu wynikają z braku odpowiednich punktów odcięcia poszczególnych składowych oraz słabszej ekspresji zaburzeń metabolicznych u dzieci w porównaniu z dorosłymi.
W trakcie opracowywania są wyniki badań polskich, umożliwiające zastosowanie kryteriów IDF w naszym kraju. Populacja dzieci najmłodszych, szczególnie z nadmiarem masy ciała, wymaga bardziej szczegółowej obserwacji, z dokładnym wywiadem rodzinnym i częstszym wykonywaniem podstawowych badań diagnostycznych w kierunku MetS.
Pomoże to we wczesnym wykrywaniu objawów zespołu metabolicznego i objęciu takich pacjentów wysokospecjalistyczną opieką.

Wnioski
1. W otyłości wczesnodziecięcej i okresu przedpokwitaniowego występują składowe zespołu metabolicznego, podobnie jak u dzieci starszych
i u osób dorosłych z otyłością.
2. Wczesna interwencja dietetyczna, wynikająca ze świadomości powikłań otyłości w wieku późniejszym, powinna być podjęta już w wieku poniemowlęcym.

Piśmiennictwo

1. Jańczyk W., Litwin M., Socha P.; Aktualne spojrzenie na zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży; Standardy Med. 2009:2, 222-228

2. Must A., Jacques P.F., Dallas G.E. et al.; Long term morbidity and mortality of overweight adolescents: a follow-up of the Harvard Growth Study of 1922- to 1935; N. Eng. J. Med. 1992:327, 1350-1355

3. Berenson G.S., Srinivasan S.R., Bao W. et al.; Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults; N. Eng. J. Med. 1998:338, 1650-1656

4. Weiss R., Dziura J., Burgert T. et al.; Obesity and the metabolic syndrome In children and adolescents; N. J. Eng. Med. 2004:350, 2362-2374

5. Cook S., Weitzman M., Auinger P. et al.; Prevalence of metabolic syndrome phenotype in adolescents; Arch. Pediatr. Med. 2003:157, 821-827

6. Raitakari O.T., Poręka K.V., Ronnemaa T. et al.; The role of insulin in clustering of serum lipids and blood pressure in children and adolescents. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study; Diabetology 1995:38, 1042-1050

7. Bloomgarden Z.T.; Adiposity and diabetes; Diabetes Care 2002:25, 2342-2349

8. Zachurzok-Buczyńska A., Małecka-Tendera E.; Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży; Endokrynologia, Otyłość i Choroby Przemiany Materii 2005:1, 13-21

9. Litwin M.; Zespół metaboliczny u dzieci; Standardy Med. 2007:4, 235-240

10. Ferranti A., Gauvreau K., Ludwig D. et al.; Prevalence of metabolic syndrome In American adolescents. Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey; Circulation 2004:110, 2494-2497

11. Csabi S., Torok K., Jeges S. et al.; Presence of metabolic cardiovascular syndrome in obese children; Eur. J. Pediatr. 2000:159, 91-94

12. Lambert M., Paradis G., O’Loughlin J. et al.; Insuline resistance syndrom In a representative sample of children and adolescents from Quebec, Canada; Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2004:28, 833-841

13. Zimmet P., Alberti K. G., Kaufman F. et al.; The metabolic syndrome in children and adolescens- an IDF consensus report; Pediatr. Diabetes 2007, 299-306

14. Hopkins T.J.; Children should have blood pressure and cholesterol checked by age of 5; Br. Med. J. 2002:325, 8-15

15. American Academy of Pediatric; Committee of Nytrition. Statement on cholesterol; Pediatrics 1992:90, 469-473

16. Slaughter M.H., Lohman T.G., Boileau R.A. et al.; Skinfold equations for estimation of body fitness in children and youth; Hum. Biol. 1988:60, 709-723

17. Palczewska I., Niedźwiecka Z.; Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej; Med. Wieku Rozw. 2001:5, 2, Suplement 1

18. ; World Health Organization: http://www.who.int/childgrowth/standards/en; [cytowanao: 10.05.2011]

19. Stark O., Atkins E., Wolff O.H. et al.; Longitudinal study of obesity In the National Survey of Health and Developmnet; Br. Med. J. 1981, 13-17

20. Rolland-Cachera M.F., Deheeger M., Bellisle F. et al.; Adiposity rebound In children a Simple indicato for predicting obesity; Am. J. Clin. Nutr. 1984:39, 129-135

21. Eriksson J., Forsen T., Osmond C. et al.; Obesity from cradle to grave; Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2003:27, 722-727

22. Majcher A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Bielecka-Jasiocha J. et al.; Rozwój otyłości we wczesnym dzieciństwie – obserwacje własne; Prob. Hig. Epidemiol. 2011:92, 241-246

23. Evers S., Arnold R., Hamilton T. et al.; Persistence of overweight among young children living in low income communities in Ontario; J. Am. Coll. Nutr. 2007:26, 219-224

24. Goran M.I., Gower B.A.; Relation between visceral fat and disease risk in children; Am. J. Clin. Nutr. 1999:79, 149S-156S

25. Goran M.I., Bergman R.N., Gower B.A.; Influence of total vs. visceral fat on insulin action and secretion in African American and white children; Obes. Res. 2001:9, 423-431

26. Huang T.K., Johnson M.S., Gower B.A. et al.; Effect of changes in fat distribution on the rates of change of insulin response in children; Obes. Res. 2001:10, 978-984

27. Pyrżak B., Majcher A., Rumińska M. et al.; Analiza częstości występowania zespołu metabolicznego z zastosowaniem kryteriów Cook’a, de Ferranti i IDF u dzieci z otyłością; Endokrynol. Ped. 2008:7, 21-32

28. Arslanian S., Suprasongsin C.; Insulin sensivity, lipids and body composition in childhood, is “syndrome X” present?; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1996:81, 1058

29. Kannel W.B., Brand N., Skinner J.J. et al.; The relation of adiposity to blood pressure and development of hypertension. The Framingham Study; Ann. Intern. Med. 1967:67, 48-59

30. Freedman D.S., Dietz W.H., Srinivasan S.R. et al.; The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: The Bogalusa Heart Study; Pediatrics 1999:103, 1175-1182

31. Srinivasan S.R., Maria G., Frontini M.G. et al.; Utility of childhood non-high-density lipoprotein cholesterol levels in predicting adult dyslipidemia and other cardiovascular rosks: The Bogalusa Heart Study; Pediatrics 2006:118, 201-206

32. Radomyska B.; Badania przesiewowe populacji wieku rozwojowego w kierunku hiperlipidemii w aspekcie profilaktyki miażdżycowej; Med. Wieku Rozw. 2001:5, 27-34

33. Berenson G.S., Wattigney W.A., Bao W.; Epidemiology of Elary hipertension and implications for prevention. The Bogalusa Heart Study; J. Hum. Hypertens 1994:4, 303-311

34. Raitakari O.T., Poręka K.V., Viikari J.S. et al.; Clustering of risk for coronary heart disease In children and adolescents: the Cardiovascular Risk In Young Finn Study; Acta. Pediatr. 1994:83, 935-940

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Badania zaburzeń czynności śródbłonka i procesów zapalnych u otyłych ...

Chemeryna – struktura, funkcje biologiczne oraz związek z otyłością ...

Zastosowanie laktoferryny w profilaktyce i leczeniu zaburzeń metabol ...

Zespół Rohhad ...

Występowanie zespołu metabolicznego u dzieci z wybranymi zespołami u ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT