Endokrynol. Ped. 13/2014;3(48):35-44
DOI: 10.18544/EP-01.13.03.1493PDF

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

1Małgorzata Wójcik, 2Katarzyna Pasternak-Pietrzak, 2Dorota Fros, 2Agnieszka Ilona Kobyłka, 2Agata Krawczyk-Ożóg

1Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii, PAIP Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii, PAIP Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, aktywność fizyczna, dzieci i młodzież

Streszczenie

Jednym z elementów leczenia cukrzycy (DM1) obok insulinoterapii i diety jest racjonalnie zaplanowany wysiłek fizyczny, jakkolwiek jego wpływ na wyrównanie metaboliczne pozostaje nadal przedmiotem dyskusji. Cel. 1. Ocena zmiany aktywności fizycznej dzieci i młodzieży po zdiagnozowaniu DM1 w porównaniu do okresu przed zachorowaniem w zależności od czasu trwania choroby. 2. Ocena wpływu aktywności fizycznej na parametry wyrównania metabolicznego u dzieci i młodzieży z DM1 w zależności od czasu trwania choroby. Materiały i metody. Badaniem ankietowym objęto 95 dzieci z DM1 w wieku od 8 do 18 lat (średnio 14 lat), podzielonych na grupy w zależności od czasu trwania cukrzycy – 1: ≤2 lata, n=26; 2: >2 lata. Badanie ankietowe obejmowało 15 ustrukturyzowanych pytań dotyczących aktywności fizycznej przed zachorowaniem i w momencie badania. Dane dotyczące przebiegu choroby oraz wyrównania metabolicznego pochodziły z indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. Wyniki. 55% badanych po rozpoznaniu DM1 nie zmieniło, 11% zwiększyło, a 11% zmniejszyło aktywność fizyczną, 23% nie było w stanie określić różnicy. 49% badanych stwierdziło, że DM1 nie utrudnia uprawiania sportu, 46% że utrudnia w niewielkim stopniu, a 5% że cukrzyca jest znaczną przeszkodą. Średnia tygodniowa aktywność fizyczna była wyższa u chłopców, wynosiła 4,8 godzin, natomiast u dziewcząt 3,9 godzin. 75% badanych uznało, że wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na kontrolę cukrzycy. Pacjenci chorujący krócej niż 2 lata częściej podkreślali (aż 92%) korzystny wpływ wysiłku na kontrolę choroby, jakkolwiek nie wykazano znamiennej korelacji pomiędzy czasem poświęcanym na aktywność fizyczną a poziomem HbA1c (r=0,68, p=0,5), BMI SDS (p>0,05, r=0,2), ani dobowego zapotrzebowania na insulinę (p>0,05, r=0,06). Wnioski. 1. Zachorowanie na DM1 nie wpływa na zmianę aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Stopień aktywności fizycznej nie wpływa istotnie na wyrównanie metaboliczne oceniane za pomocą HbA1c, jakkolwiek w subiektywnej ocenie chorych ma on korzystny wpływ na kontrolę glikemii


Wstęp
Cukrzyca typu 1 (DM1) jest chorobą metaboliczną spowodowaną bezwzględnym niedoborem insuliny na skutek zniszczenia komórek beta wysp trzustkowych w procesie autoimmunizacji. Najczęściej ujawnia się u dzieci i młodzieży. Jednym z elementów leczenia DM1 obok insulinoterapii i diety jest racjonalnie zaplanowany wysiłek fizyczny. W warunkach prawidłowych podczas wysiłku dochodzi do zahamowania wydzielania insuliny przez trzustkę jak również do wzrostu wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę. W trakcie treningu fizycznego obserwuje się zwiększone zużycie substratów energetycznych oraz wydatkowanie energii zmagazynowanej w organizmie w postaci glikogenu i tłuszczu. Podstawowym substratem energetycznym dla pracujących mięśni jest glukoza pochodząca z pokarmu oraz procesów glikogenolizy i glukoneogenezy. W metabolizmie glukozy istotną rolę odgrywa insulina – hormon warunkujący transport glukozy do miocytów i wykorzystanie tego cukru przez pracujące mięśnie [1, 2]. Szczególnie wrażliwe na działanie insuliny są czerwone włókna mięśniowe, mające więcej receptorów insulinowych i transporterów glukozy (GLUT4) niż włókna białe. W utrzymaniu stanu normoglikemii podczas treningu fizycznego oprócz insuliny biorą udział również katecholaminy, glukagon, glikokortykosteroidy i hormon wzrostu. Gdy wysiłek fizyczny trwa dłużej, zapasy glikogenu w mięśniach i wątrobie ulegają szybkiemu wyczerpaniu i są ponownie odbudowywane dopiero po zakończeniu aktywności fizycznej. Dlatego podczas wysiłku fizycznego obserwuje się również wzmożony proces lipolizy, będący alternatywnym źródłem energii. Zwykle proces ten następuje po 2–3 godzinach od rozpoczęcia wysiłku fizycznego i zapobiega powstaniu hipoglikemii. W trakcie wysiłku fizycznego odnotowuje się również m.in. wzrost stężenia niektórych przeciwzapalnych cytokin, m.in. IL-6, która uwalniana jest z pracujących mięśni [3].
Wpływ wysiłku fizycznego na poziom wyrównania metabolicznego w DM1 pozostaje nadal przedmiotem wielu dyskusji. Dotychczas w wielu badaniach wykazano znaczący spadek poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c) po zakończeniu specjalnego cyklu treningowego [4]. Należy jednak zauważyć, że u chorych z DM1 nie udało się wykazać niezależnego wpływu wysiłku fizycznego na poprawę wyrównania glikemii, ocenianą na podstawie stężenia HbA1c. Regularna aktywność fizyczna wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę, normalizuje i poprawia profil lipidowy, działa stymulująco na rozwój mięśni, poprawia kondycję i samopoczucie pacjenta [5]. Zmniejsza również częstość chorób sercowo-naczyniowych oraz związaną z nimi śmiertelność. Działa korzystnie na narząd ruchu, obwodowy i centralny układ nerwowy i układ krążenia. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na wpływ uprawiania sportu na poprawę kontroli glikemii i spadek ciśnienia tętniczego [6].
Opierając się na pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na kondycję zdrowotną całego organizmu, regularny wysiłek fizyczny jest wysoko rekomendowany pacjentom z DM1. Ostatnie zalecenia podkreślają jednak potrzebę indywidualizacji i intensyfikacji leczenia DM1, w tym racjonalne dostosowanie wysiłku fizycznego do możliwości chorego. Takie podejście do terapii ma zmniejszyć ilość powikłań mikro- i makronaczyniowych [6,7]. Badania wskazują na wyraźny związek pomiędzy stylem życia pacjenta a prewencją chorób przewlekłych [6]. Wysiłek fizyczny i zalecenia dietetyczne są integralną częścią prawidłowego postępowania w leczeniu cukrzycy na każdym z etapów jej leczenia [8]. Dotyczy to szczególnie cukrzycy typu 2 [9,10] ale też i DM1.
Celem leczenia DM1 u każdego dziecka powinno być uzyskanie jego zbilansowanego i prawidłowego rozwoju oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań związanych z chorobą w przyszłości. Aktywność fizyczna, niezbędna do prawidłowego wzrostu i dojrzewania dziecka, powinna być zalecana również małym pacjentom z DM1 w wymiarze podobnym do populacji pediatrycznej. Zaleca się podejmowanie przez dzieci wysiłku w wymiarze powyżej godziny dziennie celem redukcji ryzyka powikłań naczyniowych [8]. Zgodnie z zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, aby uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne, wysiłek fizyczny winien być wykonywany regularnie, najlepiej codziennie, a co najmniej co 2–3 dni. Intensywną aktywność fizyczną należy poprzedzić trwającymi 5–10 minut ćwiczeniami wstępnymi, a zakończyć ćwiczeniami uspokajającymi [8]. Krótkotrwały, nieregularny, ale intensywny wysiłek fizyczny wywołuje hiperglikemię, która z kolei podwyższa wartość HbA1c [5]. Powinno się także ograniczyć czas spędzony przed komputerem i na oglądaniu telewizji do 2h w ciągu doby [11].
Jak wskazuje badanie skandynawskiej grupy Hvidore, istnieje pozytywna korelacja pomiędzy ilością czasu spędzanego przed komputerem a poziomem HbA1c (r=0.06; p<0.05) [12]. Badania te nie wykazały natomiast korzystnego wpływu aktywności fizycznej na poziom wyrównania metabolicznego w postaci HbA1c u pacjentów z DM1. Badania te oraz inne niewskazujące na bezpośrednią poprawę wyrównania glikemii umożliwiły jednak zmianę spojrzenia na ćwiczenia fizyczne, których celem ma być nie tylko obniżenie glikemii, ale również korzystna z wielu względów zmiana stylu życia.

Cele pracy
1. Ocena zmiany aktywności fizycznej dzieci i młodzieży po zdiagnozowaniu DM1 w porównaniu do okresu przed zachorowaniem w zależności od czasu trwania choroby.
2. Ocena wpływu aktywności fizycznej na parametry wyrównania metabolicznego u dzieci i młodzieży z DM1 w zależności od czasu trwania choroby.

Materiał i metody
Badaniem objęto 95 dzieci z DM1 (45 dziewcząt, 50 chłopców) w wieku od 8 do 18 lat (średnia 14 lat) wybranych losowo, zgodnie z kolejnością zgłaszania się do poradni, spośród 980 osób z DM1 leczonych w Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii UJCM w Krakowie. Szczegółowa charakterystyka grupy badanej, uwzględniająca obecność współistniejących chorób, oraz hospitalizacji w związku z ostrymi powikłaniami cukrzycy została przedstawiona w tabeli I.

W badaniu ankietowym posłużono się specjalnie opracowanym na potrzeby pracy kwestionariuszem, wypełnianym przez dzieci samodzielnie lub z pomocą rodzica. Ankieta składała się z 15 ustrukturyzowanych pytań dotyczących aktywności fizycznej przed zachorowaniem i w momencie badania. Stopień aktywności ruchowej został wyliczony na podstawie liczby godzin aktywności w tygodniu oraz konkretnego rodzaju podejmowanego wysiłku fizycznego przez objęte badaniem dzieci. Wzięto pod uwagę: formę transportu do szkoły, zajęcia sportowe w zakresie wychowania fizycznego w szkole, dodatkową aktywność ruchową, aktywność własną, sposób organizacji czasu wolnego przez badanych.
Pozyskiwanie danych dotyczących przebiegu choroby oraz wyrównania metabolicznego odbywało się przy pomocy analizowania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.
W celu statystycznego opracowania wyników posłużono się pakietem Statistica 10.0. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testów: Shapiro – Wilka, korelacji porządku rang Spearmana.

Wyniki
Badanych podzielono na dwie grupy – grupa 1: pacjenci z czasem trwania DM1 ≤2 lata, n=26, 12 dziewcząt, 14 chłopców; grupa 2: pacjenci z czasem trwania DM1 >2 lata, n=75, 36 dziewcząt, 39 chłopców.
W badanej grupie rozpoznanie DM1 nie wpłynęło w znaczący sposób na podejmowaną przez chorych aktywność fizyczną (tabela I). U 55% uczestników badania rozpoznanie cukrzycy nie spowodowało zmiany w zakresie aktywności fizycznej, 11% badanych zwiększyło, a 11% ankietowanych zmniejszyło aktywność, 23% nie było w stanie określić różnicy (ryc. 1). 49% badanych stwierdziło, że DM1 nie utrudnia uprawiania sportu, 46% że utrudnia w niewielkim stopniu, a 5% uznało, że cukrzyca jest znaczną przeszkodą.


W odpowiedzi na pytanie „Czy cukrzyca w jakikolwiek sposób utrudnia Ci uprawianie sportu?” – 36% dzieci w grupie 1 stwierdziło, że DM1 nie utrudnia uprawiania sportu, 52% że utrudnia w niewielkim stopniu, a 12% uznało, że cukrzyca jest znaczną przeszkodą. Wśród badanych w grupie 2 większość, bo 52% ankietowanych, zadeklarowała, że DM1 nie utrudnia uprawiania sportu, 42% twierdziło, że choroba ogranicza ich aktywność fizyczną jedynie w niewielkim stopniu, 6% dzieci przyznało, że cukrzyca stanowi dla nich znaczną przeszkodę w wykonywaniu ćwiczeń (ryc. 2).


Średnia tygodniowa aktywność fizyczna była wyższa u chłopców, wynosiła 4,8 godzin, natomiast u dziewcząt 3,9 godzin. Średnia tygodniowa aktywność fizyczna wśród ankietowanych grupy 1 była taka sama dla chłopców i dziewcząt. Natomiast średnia tygodniowa aktywność fizyczna dzieci grupy 2 różniła się znacząco pomiędzy płciami: chłopcy podejmowali wysiłek fizyczny chętniej – 5,1 godzin, zaś dziewczęta znacznie rzadziej – 3,8 godzin.
Ponad 60% badanych zadeklarowało aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego, w tej grupie 28% nie wykonywało ćwiczeń tylko w wyjątkowych sytuacjach, 4% uczestniczyło w połowie lekcji, 1% ćwiczył rzadko. 7% ankietowanych było zwolnionych z zajęć WF. 13% badanych poświęcało na sport mniej niż 135 minut tygodniowo, co odpowiada trzem lekcjom WF w szkole.
Po podziale na grupy pod względem płci oraz czasu chorowania na DM1 stwierdzono nieznacznie większą aktywność na zajęciach WF-u wśród chłopców w grupie chorujących na DM1<2lat, chłopcy także częściej korzystali ze zwolnień z WF-u, natomiast wśród chorych ponad 2 lata tendencja ta przeważała u dziewcząt (ryciny 3 i 4).

Ponadto 31% badanych podało, że bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę. Wśród tych pacjentów najchętniej na dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę uczęszczali chłopcy chorujący na DM1<2 lat (43%), zaś dziewczęta chorujące na DM1>2 lat były najmniej aktywną grupą, jedynie 24% uczęszczało na zajęcia sportowe organizowane przez szkołę.
Na dodatkowe zajęcia poza szkołą uczęszczało 18,5%. Pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1 ponad 2 lata częściej korzystali z takiej formy rekreacji. Najaktywniej w zajęciach sportowych pozaszkolnych brały udział dziewczęta chorujące na DM1>2 lata, natomiast najmniej chętnie chłopcy z DM1<2 lat.
Uprawianie sportu wyczynowo zadeklarowało 20% badanych. Zauważa się znacznie częstsze podejmowanie takiej formy wysiłku przez chłopców, zarówno w grupie chorujących ≤ 2 lat (29%), jak i >2 lata (30%). Najrzadziej wyczynowym sportem zajmowały się dziewczęta chorujące poniżej 2 lat.
75% badanych uznało, że wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na kontrolę cukrzycy. Pacjenci chorujący krócej niż 2 lata częściej podkreślali (aż 92%) korzystny wpływ wysiłku na kontrolę choroby (ryc. 5).

Zadowalający stopień wyrównania metabolicznego cukrzycy na poziomie średniej HbA1c<6,5% uzyskało 29% badanych, u pozostałych średnia HbA1c mieściła się w przedziale 6,5–13%.
Analizy w grupach: zadowalający stopień wyrównania metabolicznego cukrzycy na poziomie średniej HbA1c <6,5% kolejno w grupie ≤ 2 lata DM1 uzyskano u 42,9% chłopców i 50 % dziewczyn, w grupie > 2 lata DM1 u 11,8% dziewczyn i 29,7% chłopców. U pozostałych badanych średnia HbA1c wynosiła w grupie do 2 lat 8,09% dla chłopców i 8,75% dla dziewczyn, w grupie > 2 lat odpowiednio 8,17 % i 7,88%.
Średnia tygodniowa aktywność fizyczna w grupie 29% badanych z HbA1c<6,5% wynosiła 3 h 39 min, natomiast w grupie 71% pacjentów z HbA1c>6,5% 4h 35min/tydzień (ryc. 6). Średnią tygodniową aktywność fizyczną po podziale na grupy wśród pacjentów ze średnią HbA1c <6,5% przedstawia rycina 7.

Nie wykazano związku pomiędzy tygodniowym czasem poświęcanym na aktywność fizyczną a poziomem HbA1c (r=0,68, p=0,5) (wykres 14). W grupie 1 odpowiednio: chłopcy (r=0,34; p=0,23), dziewczęta (r= -0,21; p= 0,50), całość (r=0,05; p=0,82). W grupie 2: chłopcy (r=0,13; p=0,43), dziewczęta(r=0,07; p=0,71), całość (r=0,08; p=0,59).
Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy ilością czasu poświęcanego na wysiłek fizyczny a BMI SDS (p>0,05, r=0,2). Takiej zależności również nie stwierdzono w odniesieniu do dobowego zapotrzebowania na insulinę (p>0,05, r=0,12) oraz insulinę/kg masy ciała(p>0,05, r=0,06).
Wykazano dodatnią korelację pomiędzy ilością czasu poświęcanego na wysiłek fizyczny a BMI SDS wśród dzieci w przedziale wiekowym 6–17 lat bez uwzględnienia czasu choroby i płci (p<0,05, r=0,22). Zaobserwowano również istotną statystycznie korelację pomiędzy tygodniową aktywnością fizyczną a BMI SDS w grupie chłopców chorujących poniżej 2 lat (p>0,05, r=0,55). Pozostałe grupy takiej zależności nie wykazały, nie stwierdzono też korelacji w odniesieniu do dobowego zapotrzebowania na insulinę oraz insulinę/kg masy ciała w obserwowanych grupach (tabela II).

Różnice pomiędzy chorującymi krótko i długo (grupy 1 i 2) pod względem HbA1c i średniej tygodniowej aktywności fizycznej nie były znamienne statystycznie, odpowiednio p=0,086, p=0,42. Znamienne statystycznie różnice pomiędzy grupami zaobserwowano natomiast analizując średnie zapotrzebowanie dobowe na insulinę w przeliczeniu na kg masy ciała pomiędzy grupami 1 i 2 (p=0,002) oraz BMI SDS (p=0,002).

Dyskusja
Regularna aktywność fizyczna wpływa na zwiększenie insulinowrażliwości i spadek zapotrzebowania na insulinę, normalizuje i poprawia profil lipidowy, działa stymulująco na rozwój mięśni, poprawia kondycję i samopoczucie pacjenta [13]. Zmniejsza również częstość chorób sercowo-naczyniowych oraz związaną z nimi śmiertelność. Nie ma jednoznacznych dowodów na wpływ uprawiania sportu na poprawę kontroli glikemii i spadek ciśnienia tętniczego [6].
Zachęcanie pacjentów z DM1 do sportu odgrywa podstawową rolę nie tylko w poprawie ich parametrów biochemicznych, ale i w kwestii szeroko pojęte jakości życia, samopoczucia, pozytywnej samooceny i pewności siebie. Może pomóc w zmniejszeniu zachorowalności i śmiertelności związanej z powikłaniami. Wyniki przeprowadzonego badania nie potwierdziły zależności pomiędzy wyrównaniem metabolicznym, definiowanym jako średnie stężenie HbA1c w okresie roku, a aktywnością fizyczną dzieci. Można tłumaczyć to wieloma przyczynami. Zaledwie u 29% ankietowanych pacjentów stwierdzono zadowalającą metaboliczną kontrolę cukrzycy (HbA1c<6,5%). Niektóre badania wskazują, że tylko dzieci z dobrą metaboliczną kontrolą cukrzycy mogą odnieść korzyści z uprawiania sportu. Ważnym czynnikiem wpływającym na brak korelacji pomiędzy poziomem HbA1c a aktywnością fizyczną może być „strach przed hipoglikemią” [14,15]. Jak pokazują badania, hipoglikemia jest jednym z najpoważniejszych powikłań aktywności fizycznej wśród pacjentów DM1 [16]. Również w naszym badaniu dzieci wskazywały na lepszy poziom glikemii po wysiłku, ale co za tym idzie – również zwiększoną częstotliwość występowania niedocukrzeń. Pacjenci poprzez regulację podaży insuliny czy zjadanie dodatkowych węglowodanów przed lub po wysiłku zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii [15]. Skutkuje to niejednokrotnie maskowaniem pozytywnego wpływu wysiłku na wartości glikemii [6]. Pacjenci z wyrównaną cukrzycą mają również zwykle większa wiedzę co do sposobów unikania hipoglikemii, w związku z tym częściej taką aktywność podejmują i odnoszą większe korzyści w postaci spadku poziomu HbA1c [15]. Ponadto na wartość HbA1c, oprócz samego faktu podejmowania aktywności fizycznej, ma wpływ wiele różnych czynników, m.in. kaloryczność spożywanych posiłków, regularność wysiłku, pora ćwiczeń, ich intensywność, rodzaj oraz intensywność samokontroli [17].
Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że dziewczynki z DM1 rzadziej niż chłopcy uprawiają sport. Podobne wyniki uzyskali autorzy badania grupy Hvidore, którzy tłumaczyli ową różnicę tym, że dziewczynki znacznie częściej niż chłopcy rezygnują z aktywności fizycznej na rzecz odrabiania prac domowych [12].
Chociaż w badanej grupie nie wykazano bezpośredniego związku pomiędzy wyrównaniem metabolicznym a wysiłkiem fizycznym, to większość aktywnych fizycznie badanych wyrażała przekonanie o istnieniu takiej zależności. Podkreślić zatem należy, że wpływ podejmowanego wysiłku fizycznego to przede wszystkim psychologiczny zysk i poprawa jakości życia u dzieci chorujących na cukrzycę, co wykazano także w badaniu Hvidore [12].
Nie możemy jednoznacznie wskazać na związek aktywności fizycznej z poprawą metabolicznej kontroli cukrzycy. Poziom HbA1c stwierdzony u ankietowanych pacjentów mógł być zakłócony przez szereg czynników, których waga jest przedmiotem licznych przytaczanych tu badań. Wysiłek fizyczny powinien być jednak zalecany pacjentom cierpiącym na DM1 jako integralny element terapii behawioralnej, pomimo że wyniki, które uzyskano, nie są jednoznaczne.

Wnioski
1. Zachorowanie na DM1 na ogół nie wpływa na zmianę aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
2. Stopień aktywności fizycznej nie ma istotnego wpływu na wyrównanie metaboliczne oceniane za pomocą HbA1c, jakkolwiek w subiektywnej ocenie chorych ma on korzystny wpływ na kontrolę glikemii.

Piśmiennictwo

1. Kozłowski S., Nazar K.; Wprowadzenie do fizjologii klinicznej; PZWL Warszawa 1984, 176-444

2. Corigliano G., Iazzetta N., Corigliano M. et al.; Blood glucose changes in diabetic children and adolescents engaged in most common sports activities; Acta Biomed. Ateneo Parmense 2006:77, 26-33

3. Fischer C.P., Berntsen A., Perstrup L.B. et al.; Plasma levels of interleukin-6 and C reactive protein are associated with physical inactivity independent of obesity; Scand. J. Med. Sci. Sports 2007:17, 580-587

4. Bernardini A.L., Vanelli M., Chiari G. et al.; Adherence to physical activity in young people with type 1 diabetes; Acta Biomed. 2004:75, 153-157

5. Yardley J.E., Kenny G.P., Perkins B.A. et al.; Effects on performing resistance exercise before versus after aerobic exercise on glycemia in type 1 diabetes; Diabetes Care 2012, 669-675

6. Chimen M., Kennedy A., Nirantharakumar K. et al.; What are the health benefits of physical activity in type 1 diabetes mellitus? A literature review; Diabetologia 2012:55, 542-551

7. ; Diabetes Control and Complications trawl research group. Effect of intensive; J. Pediatr. 1994:125, 177-188

8. ; Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę; Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 2014

9. Knowler W.C., Barrett-Connor E., Fowler S.E. et al.; Reduction in the incidence of type2 diabetes with life style intervention or metformin; N. Engl. J. Med. 2002:346, 393-403

10. Zanuso S., Jimenez A., Pugliese G. et al.; Exercise for the management of type 2 diabetes: a review of the evidence; Acta Diabetol. 2010: 47, 15-22

11. American Academy of Pediatrics; Children, Adolescents and television; Pediatrics 2001:107, 423-426

12. Aman J., Sinner T.C. de Beaufort C.E. et al.; Associations between physical activity, sedentary behavior, and glycemic control in a large cohort of adolescents with type 1 diabetes: The Hvidore Study Group on Childhood Diabetes; Pediatric Diabetes 2009:10, 234-239

13. D’hooge R., Hellinicx T., Van Laethem C. et al.; Influence of combined aerobic and resistance training on metabolic control, cardiovascular fitness and quality of life in adolescents with type 1 diabetes: a randomized controlled trial; Clin. Rehabil. 2011:25(4), 349-359

14. Ramahlo A.C., de Lourdes Lima M., Nunes F. et al.; The effect of resistance vs aerobic training; Diabetes Res. Clin. Pract. 2006:42, 513-518

15. Valerio G., Spagnudo M.I., Lombardi F. et al.; Physical activity and sports participation in children and adolescence; Nutr. Metabol. Cardiovasc. Dis. 2007:17, 376-382

16. Giannini C., Mohn A., Chiarelli F.; Physical exercise and diabetes during childhood; Acta Biomed. 2006:77 Suppl.1, 18-25

17. Younk L., Tate D., Davis S.N.; Physical activity in adolescents with type 1 diabetes: is more better for glycaemic control?; Pediatric Diabetes 2009:10, 231-233

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Lipoatrofia cukrzycowa – historia czy wciąż aktualny problem? ...

Ocena związku pomiędzy surowiczymi stężeniami końcowych produktów gl ...

Długofalowa ocena wyrównania dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych przy ...

Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 na podstawie ...

Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej mierzonej we krwi włoś ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT